Projekty 2017 rok

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

   Po raz kolejny wzięliśmy udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w2017 roku. Nasza oferta na kontynuację szkoleń „Asystent seniora z niepełnosprawnością” okazała się najlepszą w kategorii zadań związanych z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym – Wdrażanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych.

   W bieżącym roku, poza szkoleniami organizowanymi dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego skupimy się na opracowaniu i druku publikacji edukacyjnej – poradnika dla opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych z niepełnosprawnością. Będzie to profesjonalny podręcznik instruktażowy dotyczący standardów opieki nad osobą przewlekle chorą w warunkach domowych. Publikacja zostanie opracowana merytorycznie przez specjalistów - pracowników naukowych, dydaktycznych oraz praktyków pod merytorycznym nadzorem naszych partnerów to jest Katedrę Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, pod redakcją prof. Marioli Pawlaczyk, Kierownika Katedry.

   Publikacja zawierać będzie następujące działy z informacjami niezbędnymi dla rodziny i opiekuna osoby starszej lub przewlekle chorej:

  1. Najczęściej występujące i charakterystyczne choroby dla wieku starszego –udar, sarkopenia, Parkinson, Alzhaimer i sposoby postępowania z chorym;
  2. Opieka podstawowa nad przewlekle chorym w domu, przygotowanie otoczenia oraz instruktaż: toaleta, pielęgnacja, sposoby przenoszenia, zmiany ubrania i pościeli, karmienia oraz profilaktyka odleżyn.
  3. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia (utrata przytomności, zadławienia, drgawki).
  4. Zasady prawidłowego żywienia osoby przewlekle chorej.
  5. Psychologiczne aspekty opieki nad przewlekle chorym. Jak radzić sobie w trudnej roli opiekuna osoby niesamodzielnej.
  6. Prawne aspekty opieki nad seniorem w domu oraz w placówkach opiekuńczych i DPS.

Przygotowana publikacja instruktażowa będzie miała wymiar ponadregionalny oraz ponadczasowy. Bardzo istotnym jest fakt, że poradnik będzie rozdawany bezpłatnie

Na tegorocznym szlaku szkoleniowym pierwszym miejscem do którego zawitaliśmy były Oborniki. We współpracy z Fundacją „Na prostej drodze” z Obornik zorganizowaliśmy pierwsza edycję bezpłatnego szkolenia dla formalnych i nieformalnych opiekunów seniorów z niepełnosprawnością. Obornicka fundacja na co dzień zajmuje się sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dlatego też gro uczestników szkolenia wywodziło się właśnie z tejże fundacji. Spotykaliśmy się przez cztery czerwcowe popołudnia. Jak zwykle zajęcia prowadził nasz sprawdzony zespół: dr n. med. Ewa Zasadzka; dr n. med. psychoterapeuta Anna Klatkiewicz; ratownik medyczny, mgr Aleksandra Wielik-Nowak oraz dwie pielęgniarki: mgr Jolanta Plens-Gałąska i Katarzyna Waraczewska-Wiese. Szkolenie cieszyło się dużym powodzeniem, ukończyło je 41 osób. Zakończenie szkolenia przybrało nieco inny charakter. Certyfikaty udziału w szkoleniu rozdawaliśmy uczestnikom podczas wspólnej biesiady, przy pysznym bigosie i kiełbaskach.

Po wakacyjnej przerwie pojawiliśmy się w Gnieźnie. Tym razem naszym partnerem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Tu należą się duże podziękowania dla pani dyrektor Hanna Adamczak, która dołożyła wszelkich starań by szkolenie przebiegło jak najlepiej. Zajęcia odbywały się w salach budynku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – dawnym liceum pielęgniarskim. Dzięki temu mogliśmy, na miejscu korzystać z profesjonalnego sprzętu. Także i tym razem mieliśmy nadkomplet uczestniczek, w większości pań świadczących pomoc osobom starszym. Spotykaliśmy się jak zwykle przez cztery popołudnia. Także tym razem grupa pań biorących udział w szkoleniu była niezwykle sympatyczna, wszystkie były niezwykle zaangażowane podczas zajęć. Panie korzystały z obecności specjalistów i poruszały wiele interesujących je kwestii dotyczących opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną. Szkolenie ukończyły 34 panie, a certyfikaty wręczała pani Hanna Adamczak, dyrektor MOPS w Gnieźnie.

 Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Sprawdzony zespół wykładowców, dopracowane konspekty zajęć, różnorodność pomocy dydaktycznych oraz, a może  przede wszystkim trzyletnie doświadczenie. Dzięki tym wszystkim elementom  z sukcesem wystartowaliśmy w kolejnym konkursie ofert dotyczących zadań  w dziedzinie polityki społecznej, skierowanej do osób starszych i niesamodzielnych. Dzięki uzyskanemu dofinasowaniu  otrzymanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego przygotowaliśmy trzy edycje szkolenia skierowanego do osób zajmujących się formalnie i nieformalnie opieką nad seniorami w warunkach domowych. Tym razem zagościmy w Poznaniu, Dopiewie i Czerwonaku.

W dniach od 25 do 28 września trwało szkolenie przeznaczone dla mieszkańców Poznania. Także i tym razem szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zaplanowana trzydziestoosobowa grupa rozrosła się do 42 osób, oczywiście przejęliśmy wszystkich chętnych.  Edycję poznańską szkolenia „Asystent seniora z niepełnosprawnością” przygotowaliśmy w partnerstwie z Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym PCK.  Dlatego też w szkoleniu udział brały przede wszystkim opiekunki PCK.  Wszyscy, bo wśród uczestników było także dwóch panów, z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Chętnie uczestniczyli w nauce ratowania życia, uczyli się pozycji bezpiecznej a także poznawali chwyty podwajające odwrócić osobę leżącą na brzuchu. Podczas warsztatów ćwiczyli przenoszenie podopiecznego przy pomocy chwytów pozwalających chronić własny kręgosłup.  Na sobie próbowali nowinek ułatwiających pielęgnację np. mycia głowy na sucho. Na zakończenie szkolenia certyfikaty pomagała nam rozdawać pani Hanna Gajowiecka – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu.

Szkolenie w Dopiewie przygotowaliśmy w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Tym razem słuchaczami w większości były osoby, które na co dzień nie zajmują się profesjonalnie, świadczeniem  pomocy opiekuńczej. To głównie ci, którzy mają w domach osoby starsze, wymagające opieki, lub chcieli zapoznać się z tematyką opiekuńczą. Jat twierdzili -  na przyszłość. Także w Dopiewie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, a z dnia na dzień przybywało nam słuchaczy. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach, największym powodzeniem cieszyła się nauka udzielania pierwszej pomocy tzn. resuscytacja i układanie w pozycji bezpiecznej. Każdy ćwiczył chwyty pozwalające przenosić podopiecznego z łózka na wózek i odwrotnie oraz ubieranie, toaleta, a także zakładanie pampersów i jednorazowych majtek. Z zainteresowaniem słuchali wykładów dr Ewy Zasadzkiej i uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psychologa, dr Annę Klatkiewicz. Szkolenie ukończyły 35 osób.  Zakończenie szkolenia przybrało uroczystą oprawę. Certyfikaty rozdawał Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, a upominki książkowe, poradniki opiekuna osoby niesamodzielnej, wręczała pani Czesława Leciejewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Szkolenie w Czerwonaku, było trzecim i ostatnim, które prowadziliśmy w 2017 roku, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pomimo, że w Gminie gościliśmy po raz drugi, pierwsze szkolenie odbyło się w czerwcu 2016 roku, chętnych nie brakowało. Przez kolejne 4 dni listopada, podczas czterogodzinnych spotkań, uczestnicy zapoznawali się z problematyką związaną ze starzeniem się człowieka, z chorobami wieku starszego – ich rozpoznawaniem i postępowaniem. Jak zwykle grupa zaliczyła szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Kilka osób zadało także pytania dotyczące sposobów postępowania w takich sytuacjach, ale w stosunku do małych dzieci. Oczywiście mgr Aleksandra Wielik-Nowak udzielała porad także i w tym zakresie. Jak zwykle bardzo duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia praktyczne z pielęgnacji osoby zależnej, w tym technik stosowanych podczas toalety, a także sposobów postępowania aby zapobiegać powstawaniu odleżyn.

 Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

 Po raz pierwszy pozytywnie został oceniony nasz projekt, z którym wystartowaliśmy w konkursie ofert ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania na realizację zadania z zakresu działań na rzecz seniorów. Nasz projekt nosi tytuł: Wzmacnianie kompetencji osób świadczących pomoc seniorom. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału i kompetencji osób świadczących pomoc seniorom w Domach Pomocy Społecznej oraz w miejscach ich zamieszkania a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Cel ten chcemy zrealizować poprzez : przeszkolenie osób do fachowej opieki w stopniu podstawowym nad seniorem o różnym stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem nie tylko umiejętności wynikających z zakresu świadczonych usług, ale położenia dużego nacisku na przygotowanie sprawujących opiekę pod kątem aspektów psychologicznych dotyczących kontaktów z podopiecznym, a także z jego rodziną. Powyższe cele osiągniemy poprzez przeprowadzenie szkolenia dającego możliwość zapoznania się z podstawowymi problemami geriatrii i opieki nad osobą starszą o różnym stopniu sprawności psychomotorycznej. W ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji osób świadczących pomoc seniorom” przewidujemy zorganizowanie w terminie od 1.10.2017 do 30.12.2017 szkolenia dla opiekunów osób starszych, w którym uczestniczyć będzie około 30 -40 osób, głównie pracowników Domów Pomocy Społecznej. Ponadto przewidujemy utworzenie "Doraźnego wsparcia psychologicznego”, w czasie trwania zadania zorganizujemy w ustalonych terminach, dwukrotnie dwugodzinne dyżury psychologa- psychoterapeuty przeznaczone na indywidualne spotkania z osobami objętymi zadaniem.

W dniach 16,17, 20 i 21 listopada w Centrum Medycznym Stanley w Poznaniu przeprowadziliśmy szkolenie dla opiekunów formalnych osób starszych. W zajęciach uczestniczyło 36 osób, pracowników poznańskich Domów Pomocy Społecznej oraz PKPS i Czerwonego Krzyża. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu wynosiła ogółem 16 godzin, w tym: Kształcenie teoretyczne – 8 godzin wykładowych. Kształcenie praktyczne – 8 warsztatowo – ćwiczeniowych. Wyspecjalizowani wykładowcy i osoby prowadzące warsztaty, mający doświadczenie w tematyce opieki nad seniorem niepełnosprawnym podzielili się z uczestnikami swoją wiedzą oraz wieloma praktycznymi wskazówkami znacznie ułatwiającymi opiekę nad seniorem z niepełnosprawnością. Zajęcia dały opiekunom wiele wskazówek, jak postępować z tzw. trudnym podopiecznym. Do zespołu, który stale prowadzi zajęcia dołączyła Jadwiga Jaśkowiak – mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją pielęgniarstwa psychiatrycznego.

„Senior – asystent seniora z niepełnosprawnością”

 

„Senior - asystent seniora z niepełnosprawnością”

 

 

Newsletter