Nasze motto...

"Każdy, u schyłku swego życia, powinien otrzymać należną pomoc w godnym przeżyciu ostatnich lat, a każda rodzina wsparcie w opiece nad seniorem rodu"

Działalność szkoleniowa

Działalność fundacji postanowiliśmy skupić w pierwszym rzędzie na przygotowaniu profesjonalnych szkoleń przeznaczonych dla osób, które już opiekują się osobą straszą lub swoje przyszłe życie chcą poświęcić asyście osoby starszej.

Zobacz więcej

O nas

Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000492370 dnia 9 stycznia 2014. Idea jaka przyświecała fundatorom przy jej powołaniu to budowa holistycznego podejścia do Osoby Starszej – podmiotu działań Fundacji.

Misja Fundacji:

 

Każdy, u schyłku swego życia, powinien otrzymać należną pomoc

w godnym przeżyciu ostatnich lat, a każda rodzina wsparcie

w opiece nad seniorem rodu

Najważniejszym celem Fundacji jest szerzenie świadomości potrzeb osób w podeszłym wieku, szczególnie niezdolnych w pełni do samodzielnego funkcjonowania oraz umożliwienie im godnego i szczęśliwego przejścia przez jesień swojego życia.

Działalność statutowa fundacji:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej profesjonalnie przygotowującej do asysty i pomocy osobie starszej w różnym stopniu sprawności psychomotorycznej, przebywającej w domu rodzinnym lub placówce opiekuńczej,
 • organizowanie kursów dokształcających, spotkań, prelekcji,
 • przygotowanie do opieki nad osobą starszą z zapewnieniem najwyższych standardów usług opiekuńczych,
 • pomoc osobom długotrwale pozostającym bez pracy w przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 45. roku życia,
 • prowadzenie doradztwa personalnego i zawodowego,
 • propagowanie rozwoju edukacji związanej z chorobami wieku starczego oraz asysty osobie starszej,
 • tworzenie prawnych warunków i propagowanie sprawdzonych w świecie rozwiązań,
 • promowanie filozofii i podstaw opieki nad seniorami, przede wszystkim przebywającymi w domu rodzinnym,
 • przygotowanie kadr w celu zapewnienia działalności statutowej Fundacji,
 • działalność charytatywna,
 • promowanie i organizowanie wolontariatu, we współpracy z innymi instytucjami senioralnymi organizowanie i udział w imprezach związanych z promowaniem tematyki związanej z pracą z seniorami w kraju i zagranicą,
 • prowadzenie działalności wydawniczo - medialnej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

 

KRS

Newsletter