Aktualności

15 marca 2018 roku

   Również w bieżącym roku przystąpiliśmy do otwartego konkursu ofert w ramach zadania publicznego: „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – realizacja działań na rzecz wsparcia rodzin i opiekunów osób starszych niesamodzielnych” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nasza oferta dotyczy kontynuacji szkoleń przeznaczonych dla opiekunów osób starszych. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w połowie maja. .

20 grudnia 2017 roku

   Za nami kolejny, czwarty już rok działalności naszej fundacji. Co roku przystępowaliśmy do otwartych konkursów ofert z dziedziny polityki społecznej. Dzięki otrzymanym dofinansowaniom, przez ten czas przeszkoliliśmy bezpłatnie ponad 800 osób, opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych i niesamodzielnych, z terenu Województwa Wielkopolskiego. W mijającym roku skupiliśmy się przede wszystkim na przygotowaniu podręcznika instruktażowego dla opiekunów osób starszych. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu udało się ten cel osiągnąć. Wydaliśmy 90 stronicowe vademecum pt. „PORADNIK ASYSTENTA SENIORA. CO każdy opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wiedzieć powinien”.

2 grudnia 2017 roku

   Szkolenie w Czerwonaku, było trzecim i ostatnim, które prowadziliśmy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. I tym razem, liczba uczestników przewyższyła zaplanowaną w tym projekcie liczbę 90 osób. W szkoleniach w Poznaniu, Dopiewie i Czerwonaku uczestniczyło 108 osób. Ostatnie szkolenie, prowadzone ostatnio w Poznaniu w ramach zadania: „Wzmocnienie kompetencji osób świadczących pomoc seniorom”, a współfinansowane z budżetu Miasta Poznania dedykowane było przede wszystkim pracownikom Poznańskich Domów Pomocy Społecznej oraz opiekunom formalnym świadczącym pomoc w ramach PCK i PKPS. Także i tym razem na zaplanowane 30 osób, szkolenie zaliczyły 43 osoby.

Newsletter